هدفون

شرکت در قرعه‌کشی هدفون بلوتوثی هایلو مدل W1

شرکت در قرعه‌کشی

کارمزدهای معاملات

12321

  1. سقف نرخ کارمزد شرکت بورس کالای ايران از معاملات کالاھای صنعتی و معدنی و کشاورزی 0/6 در هزار 6/10.000 ارزش ھر معامله از ھر يک از طرفین معامله ( فروشنده و خريدار) حداکثر تا يکصد میلیون ريال از ھر طرف معامله.
  2. سقف نرخ کارمزد کارگزاران عضو بورس کالای ايران در معاملات کالاھای صنعتی و معدنی 1/8 در هزار 18/10.000 و در معاملات کالاهای کشاورزی 2/25 در هزار 22/5/10.000 ارزش معامله تا حداکثر يکصد میلیون ريال در ھر معامله.
  3. سقف حق پذيرش کالا برای کالاھای صنعتی و معدنی پذيرفته شده در بورس کالا 0/07 در هزار 7/10.000 ارزش براوردی معاملات سالانه به تشخیص بورس کالای ايران حداکثر تا پنجاه میلیون ريال که توسط بورس کالا برای يکبار و ھنگام پذيرش کالا از متقاضی پذيرش کالا اخذ می گردد.
  4. سقف حق الدرج کالای پذيرفته شده در بورس کالای ايران برای کالاھای صنعتی و معدنی 0/2 در هزار 2/10.000 ارزش معاملات انجام شده در طی يکسال حداکثر تا 150 میلیون ريال که توسط بورس کالا از شرکت عرضه کننده کالا اخذ می گردد.
  5. کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات به شرح زير تعیین گرديد:

  • يک دھم درصد ارزش ھر معامله در بورس اوراق بھادار و کالا به عنوان کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات تعیین می گردد که میزان 40 % آن را خريدار و 60 % آن را فروشنده پرداخت خواھد کرد.
  • توضیح اينکه سقف مجموع کارمزد ياد شده در ھر معامله دويست میلیون ريال تعیین می گردد. به نحوی که حداکثر کارمزد خريدار ھشتاد میلیون ريال و حداکثر کارمزد فروشنده يکصدوبیست میلیون ريال باشد.