شنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 16:30
ملاصدرا، شیرازی جنوبی گرمسارشرقی پ38 ط5
به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید
شماره کارت ها

شماره حساب های شرکت کارگزاری آتی ساز بازار

شماره کارت
شماره حساب 1771630240
شماره شبا IR200120000000001771630240
شماره حساب 541650770
شماره شبا IR740160000000000541650770
شماره حساب 0105700349006
شماره شبا IR510170000000105700349006
شماره حساب 0100014951007
شماره شبا IR290660000000100014951007
شماره حساب 1062540001
شماره شبا IR560550010600200054000001
شماره حساب 262803068443
شماره شبا IR890150000000262803068443
شماره حساب 14005129029
شماره شبا IR840140040000014005129029
شماره حساب 0104710590008
شماره شبا IR330190000000104710590008
شماره حساب 104318401
شماره شبا IR620180000000000104318401
شماره حساب 102321199960
شماره شبا IR930540102302100019996000
شماره حساب 0100369827009
شماره شبا IR140620000000100369827009
شماره حساب 199016768
شماره شبا IR440130100000000199016768
شماره حساب 849407429521
شماره شبا IR450560084904000742952001