شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

نرخ کارمزد معاملات بورس کالا

نرخ کارمزدھای معاملات در بورس کالای ایران

1- سقف نرخ کارمزد شرکت بورس کالای ايران از معاملات کالاھای صنعتی و معدنی و کشاورزی 0/6 در هزار 6/10.000 ارزش ھر معامله از ھر يک از طرفین معامله ( فروشنده و خريدار) حداکثر تا يکصد میلیون ريال از ھر طرف معامله.

2- سقف نرخ کارمزد کارگزاران عضو بورس کالای ايران در معاملات کالاھای صنعتی و معدنی 1/8 در هزار 18/10.000 و در معاملات کالاهای کشاورزی 2/25 در هزار 22/5/10.000 ارزش معامله تا حداکثر يکصد میلیون ريال در ھر معامله.

3- سقف حق پذيرش کالا برای کالاھای صنعتی و معدنی پذيرفته شده در بورس کالا 0/07 در هزار 7/10.000 ارزش براوردی معاملات سالانه به تشخیص بورس کالای ايران حداکثر تا پنجاه میلیون ريال که توسط بورس کالا برای يکبار و ھنگام پذيرش کالا از متقاضی پذيرش کالا اخذ می گردد.

4- سقف حق الدرج کالای پذيرفته شده در بورس کالای ايران برای کالاھای صنعتی و معدنی 0/2 در هزار 2/10.000 ارزش معاملات انجام شده در طی يکسال حداکثر تا 150 میلیون ريال که توسط بورس کالا از شرکت عرضه کننده کالا اخذ می گردد.

5- کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات به شرح زير تعیین گرديد:

يک دھم درصد ارزشھر معامله در بورساوراق بھادار و کالا به عنوان کارمزد سازمان بابت حق نظارت بر معاملات تعیین می گردد که میزان 40 % آن را خريدار و 60 % آن را فروشنده پرداخت خواھد کرد.توضیح اينکه سقف مجموع کارمزد ياد شده در ھر معامله دويست میلیون ريال تعیین می گردد. به نحوی که حداکثر کارمزد خريدار ھشتاد میلیون ريال و حداکثر کارمزد فروشنده يکصدوبیست میلیون ريال باشد.