شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

شماره حساب های شرکت کارگزاری آتی ساز بازار

01
جاری ملت شعبه بورس ( کد: 62059 )
شماره حساب: 1771630240 شماره شبا: IR200 120 000 000 001 771 630 240
02
جاری - كشاورزی ( بورس كالا - 1501 )
شماره حساب: 541650770 شماره شبا: IR740160000000000541650770
03
جاری ملی شعبه بورس
شماره حساب: 0105700349006 شماره شبا: IR51 0170 0000 0010 5700 3490 06
04
جاری - دی شعبه حافظ ( کد: 0129 )
شماره حساب: 0100014951007 شماره شبا: IR29 0660 0000 0010 0014 9510 07
05
جاری - اقتصاد نوين شعبه حافظ ( 106 )
شماره حساب: 1062540001 شماره شبا: IR56 0550 0106 0020 0054 0000 01
06
جاری سپه ( طالقانی - کد: 262 )
شماره حساب: 262803068443 شماره شبا: IR890150000000262803068443
07
جاری مسکن
شماره حساب: 14005129029 شماره شبا: IR84 0140 0400 0001 4005 1290 29
08
جاری صادرات
شماره حساب: 0104710590008 شماره شبا: IR33 0190 0000 0010 4710 5900 08
09
جاری تجارت شعبه بورس کالا
شماره حساب: 104318401 شماره شبا: IR62 0180 0000 0000 0104 3184 01
10
جاری پارسیان
شماره حساب: 102321199960 شماره شبا: IR93 0540 1023 0210 0019 9960 00
11
جاری - آينده ( شعبه ملاصدرا - کد: 0225 )
شماره حساب: 0100369827009 شماره شبا: IR140620000000100369827009
12
بانک رفاه کارگران
شماره حساب: 199016768 شماره شبا: IR44 0130 1000 0000 0199 0167 68
13
جاری سامان شعبه سی تیر
شماره حساب: 849407429521 شماره شبا: IR45 0560 0849 0400 0742 9520 01