شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری!

شماره حساب شرکت

show - شماره حساب شرکت بانک سامان
شماره حساب: 1-742952-40-849   کدشعبه:  849   شعبه: سی تیر

شماره شبا:  IR45 0560 0849 0400 0742 9520 01


show - شماره حساب شرکت بانک ملت
شماره حساب: 1771630240   کدشعبه:  62059   شعبه: حافظ بورس

شماره شبا:  IR200 120 000 000 001 771 630 240


show - شماره حساب شرکت بانک صادرات
شماره حساب: 0104710590008   کدشعبه:  2742   شعبه: سرپرستی شمال تهران

شماره شبا:  IR33 0190 0000 0010 4710 5900 08


show - شماره حساب شرکت بانک دی
شماره حساب: 0100014951007   کدشعبه:  0129   شعبه: حافظ

شماره شبا:  IR29 0660 0000 0010 0014 9510 07


show - شماره حساب شرکت بانک پارسیان
شماره حساب: 0-19996-21-1023   کدشعبه:  1023/7   شعبه: ملاصدرا

شماره شبا:  IR93 0540 1023 0210 0019 9960 00


show - شماره حساب شرکت بانک تجارت
 شماره حساب: 104318401   کدشعبه:  62117   شعبه: بورس کالا

شماره شبا:  IR62 0180 0000 0000 0104 3184 01


show - شماره حساب شرکت بانک مسکن
شماره حساب: 14005129029   کدشعبه:  2229   شعبه: شیراز جنوبی

شماره شبا:  IR84 0140 0400 0001 4005 1290 29


show - شماره حساب شرکت بانک اقتصادنوین
شماره حساب: 1-54000-2-106   کدشعبه:  106   شعبه: حافظ

شماره شبا:  IR56 0550 0106 0020 0054 0000 01


BMI LOGO - شماره حساب شرکت بانک ملی
شماره حساب:0105700349006   کدشعبه:  695   شعبه: بورس

شماره شبا:  IR51 0170 0000 0010 5700 3490 06

بانک آینده
شماره حساب: 0100369827009   کدشعبه:  225   شعبه: ملاصدرا

شماره شبا:  IR14 062 0000 00 0100369827009